POLCA:

Paired-cell Overlapping Loops of Cards with Authorisation

ובתרגום מעט מורכב לעברית - מעגלי כרטיסים חופפים של זוגות תאים עם אישור. למעשה משמש "קנבן" של כושר ייצור פנוי. 

ה- POLCA משמש ככלי לוויסות וניהול עצמי של הוראות עבודה אשר מאפשר לייצר תהליכי משיכה וזרימה בארגונים הפועלים בסביבה של שונות גבוהה.

מטרת ה- POLCA היא לקצר את ה- זנ"ק / MCT במערך הכללי של הארגון תוך תיאום זרימת העבודה בין התאים השונים בארגון.

עובד טוב בשילוב של MRP עילי.

בתחילת יישומו, התבסס ה- POLCA על כרטיסים פיזיים, אולם כיום קיימות מספר מערכות ממוחשבות אשר מבצעות את העבודה בשילוב עם ה ERP או ה- MES הארגוני.חזור