ייצור זריז - QRM

ייצור זריז (QRM - Quick Response Manufacturing) הוא אסטרטגית צמיחה כלל ארגונית אשר הופכת את הארגון לזריז, גמיש ואפקטיבי יותר בתגובה לצורכי לקוחותיו. ה- QRM אשר פותח ע"י פרופ' ראזן סורי מאוניברסיטת מדיסון בוויסקונסין, עושה שימוש בזמן כמדד מרכזי אשר גורר אחריו שיפורים ניכרים באיכות, בעלות ובשביעות הרצון של הלקוחות ועובדי החברה.

בבסיס הגישה עומד מדד הזמן - MCT - (זמן נתיב קריטי, זנ"ק) שמייצג את משך הזמן מהזמנה לאספקה דרך הנתיב הקריטי. שימוש במדד זה, מכוון את הארגון לחשיבה וקבלת החלטות מבוססות זמן בניגוד לחשיבה הרווחת אשר מבוססת עלות. קיצור דרמטי של ה- MCT מביא איתו תועלות רבות כגון:

  • שיפור משמעותי ברמת השירות – איכות, OTD, זמינות וגמישות.
  • הוזלה ניכרת בעלויות – הקטנת מלאים, צמצום תקורות ושיפור פריון.
  • קיצור משמעותי ב- TTM.

ארבעת עמודי התווך של ה- QRM הם:

  1. הבנת כוחו של הזמן - הבנת ההשפעה המקיפה של קיצור זמן הנתיב הקריטי (זנ"ק, MCT) על כלל ביצועי הארגון ושינוי התפיסה ניהולית וקבלת ההחלטות מ"בסיס עלות" ל-"בסיס זמן".
  2. מבנה ארגוני תאי - צמצום "נקודות מסירה" (זמן לבן), הכשרה צולבת, אחריות וסמכות של צוות התא לניהול הזמן –MCT או מספר QRM – והתוצאה.
  3. התנהגות מערכות דינמיות - הבנת ההשפעה של גודל מנה ונצילות מול עודף כושר ייצור והגדרת "חוקי עבודה" נכונים. שימוש בחישובים מתקדמים להבנת השפעת השונות על משך התהליכים.
  4. אסטרטגיה כלל ארגונית - תהליכים משרדיים ורצפת הייצור כרצף שלם לשירות הלקוח. שימוש בזמן כמוביל תהליכי השיפור מבטל את ההפרדה בין יחידות הארגון.

מידע נוסף על המצוי באתר זה ניתן למצוא באתרי הארגונים השותפים לרוח גבית -