MCT / זנ"ק:

MCT - Manufacturing Critical-path Time, זנ"ק - זמן נתיב קריטי.

המדד המרכזי של גישת ה- QRM. מייצג את רמת הבזבוז הכוללת בתהליך ומהווה את המטרה העיקרית לקיצור/שיפור בתהליכים.

הגדרה מלאה: משך הזמן הקלנדרי הטיפוסי שעובר מהזמנת הלקוח, דרך נתיב הייצור הקריטי, עד לאספקת יחידה ראשונה ללקוח.

שימוש בזנ"ק / MCT מבוצע בשלושה אופנים עיקריים:

  1. יצירת מפת זנ"ק / MCT אשר מתארת את רצף התהליך בהיבטי זמן נגיעה והמתנה ומאפשר לזהות בקלות את השלבים בתהליך בהם תתקבל תועלת מרבית מביצוע פרויקט QRM.
  2. מדד מרכזי לציון רמת הבזבוז בארגון ולשיפור התהליכים בארגון.
  3. מדד לחישוב מספר QRM.

דוגמאות למפת MCT: חזור