MRP עילי / High level MRP:

במבנה ארגוני תאי המאפיין ארגונים אשר מטמיעים QRM, משימת ה- MRP משתנה מניהול משאבים פרטני לניהול הגעת החומר מספקים ולמעבר החומר / עבודה בין התאים, כאשר תכנון זרימת העבודה הפנימי בתא מנוהלת על ידי צוות התא.

המעבר ממערכת MRP רגילה ל- MRP עילי דורשת שינוי במבנה ה- BOM כך שייצג את זרימת החומר והרכב התאים. ההסבה איננה מורכבת במיוחד ומתבצעת תוך זמן קצר ברגע שמבנה ופעילות החברה מוכנה לכך.חזור