מספר QRM -

QRM number

מהווה מדד אחיד המאפשר השוואה בין כלל התאים וחלקי הארגון ע"י השוואת זנ"ק נוכחי לזנ"ק הבסיס של הנמדד.

מאפשר ליחידות הנמדדות להבחין ולהציג שיפור גם כאשר צעדי השיפור נעשים קטנים קלנדרית (ראה טבלא לדוגמא בהמשך).

נוסחת מספר ה- QRM:

טבלא להדגמת החישוב:
חזור